Podmienky používania a Ochrana súkromia (ďalej len „Podmienky“)


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Prevádzkovateľom internetového portálu genpic.zoznam.sk (ďalej len „Portál“), je spoločnosť GENPIC, s.r.o., so sídlom Tekovská 1303/15, 821 09 Bratislava, IČO: 55 519 288, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka č. 170544/B, email: info@genpic.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Pokiaľ to nie je uvedené inak, Prevádzkovateľ poskytuje všetky svoje služby bezodplatne.
Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nie ste oprávnený využívať služby Prevádzkovateľa.

II. OCHRANA SÚKROMIA
Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie používateľov Portálu. Pojmom osobné údaje označuje akékoľvek informáciu týkajúcu sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len “Dotknutá osoba”). Dotknutú osobu možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä podľa mena, identifikačného čísla, lokalizačných údajov, online identifikátora, resp. podľa prvkov, ktoré sú špecifické pre jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu.
Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne. V prípade ich zbierania Prevádzkovateľom, tie sú spracovávané podľa ust. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “Osobné údaje”) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
Využívanie Portálu môže vyžadovať cookies, alebo inú technológiu sledovania.

Na čo slúžia cookies a prečo ich používame?
Cookies sú krátke textové súbory, ktoré odosielajú internetové prehliadače navštíveným stránkam Portálu. Tieto údaje slúžia na analýzu správania používateľov (napr. na zistenie preferovaného jazyka). Využívanie cookies umožňuje Prevádzkovateľovi poskytovať kvalitnejší obsah Portálu.

Cookies tretích strán, umiestnených na našich stránkach / Spracovatelia Osobných a iných údajov a ich podmienky používania.
Cookies tretích strán spracovávajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adsense, Facebook a slúžia na analýzu používateľského správania na Portáli. Prevádzkovateľ k ním nemá prístup.

policies.google.com (Technologies)
policies.google.com (Privacy)
Facebook.com

Chcete obmedziť alebo zmeniť nastavenia cookies?
Nastavenia cookies závisia od internetového prehliadača každého používateľa. Jeho používaním nedochádza k zaznamenaniu Osobných údajov používateľa, okrem informácií o navštívenej stránke Portálu, IP adrese, z ktorej bola navštívená, o strávenom čase, počte zobrazení a pod. Tieto dáta ukladá internetový prehliadač na disk používateľovho počítača. Zároveň ich ukladajú aj spoločnosti ako Google a Facebook. Príslušné nastavenie môže používateľ na svojom internetovom prehliadači zrušiť.

Ako vymazať súbory cookies, alebo ako neodosielať súbory cookies?
Ak si neželáte odosielať súbory cookies, alebo ich chcete vymazať, môžete tak spraviť pomocou tohto návodu.
Ak chcete zmeniť preferované nastavenia v súvislosti s Portálom GENPIC, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto návodu.

Aké dáta o vás spracovávame?
Dáta z používania Portálu, ktoré zbiera Prevádzkovateľ, umožňujú nepriamu identifikáciu používateľov. Ide hlavne o informácie o zariadení, z ktorého je portál navštevovaný, dáta z logov (IP adresa, čas prístupu, počet zobrazení stránky, čas strávený na stránke a pod.), dáta zo súborov cookies a monitorovacích programov našich partnerov (Google Analytics, Facebook a pod.) resp. o informácie z využívaných pluginov.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek a bez udania dôvodu zmeniť, a používateľ je povinný sa s nimi pravidelne oboznamovať. Zmena Podmienok je platná dňom zverejnenia.
Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za obsah označený ako PR, Reklama, TS (resp. tlačová správa), vrátane externých odkazov, ktoré vedú mimo Portál.

Podmienky sú platné od 26.7.2023.